Begroting 2021

Paragrafen

Lokale heffingen

Leges zijn vergoedingen die de gemeente in rekening brengt voor het gebruik maken of het genot hebben van, door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. Sprake dient te zijn van een individueel bewezen dienst. De verwachte leges opbrengst mag niet hoger zijn dan de verwachte kosten (maximaal 100% kostendekking), met dien verstande dat hierbij gekeken wordt naar de in één verordening geregelde leges.
Bij leges wordt een veelheid aan tarieven gehanteerd. Voor inzicht in de verschillende tarieven wordt verwezen de legesverordening zoals die gepubliceerd is op de website van Laarbeek. (website: www.laarbeek.nl , klik op ‘online inzien’ en vervolgens op ‘Verordeningen en regels’)

Het beleid is erop gericht om de komende jaren te streven naar verdergaande maximale kostendekking. Bij het toepassen van de verhogingen zullen tevens vergelijkende tarieven in omliggende gemeenten in ogenschouw worden genomen.

De volgende beleidsuitgangspunten worden toegepast bij de berekening van de leges-tarieven:

  • Jaarlijkse toename van de leges opbrengst. Index op basis van de Begroting.
  • Leges zijn diensten, werkelijke opbrengst is afhankelijk van het aantal gevraagde diensten.
  • Bij de tarief berekening wordt geen rekening gehouden met fictieve BTW.
  • Bij de tarief berekening wordt geen rekening gehouden met de toerekening van overheadkosten. Deze kostentoerekening is optioneel mogelijk, echter wordt achterwege gelaten omdat toch geen sprake is van meer dan 100% kostendekking.
  • Leges worden voor het begin van het kalenderjaar vastgesteld door de gemeenteraad.
  • Voor bepaalde leges geldt een wettelijke maximale tariefstelling. Indien het berekende tarief hoger is dan wettelijk is toegestaan, wordt het wettelijke maximum tarief toegepast.
  • Voor leges is geen kwijtschelding mogelijk.

Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat de bouwleges jaarlijks verhoogd worden met 2% en de overige leges jaarlijks, voor zover mogelijk, verhoogd worden met 5%.

Berekening kostendekkendheid

raming

Leges

2021

Netto kosten

1.714

Toe te rekenen kosten:

Overhead

0

BTW

0

Totale kosten

1.714

Opbrengst leges

1.107

Dekkingspercentage

65%

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43