Begroting 2021

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2021 aan, met als titel Duurzaam in Balans. Deze begroting is de derde begroting op basis van het Raadsprogramma 'Handen Ineen' voor de raadsperiode van vier jaren. Het betreft deze keer geen vertaling van de keuzen in de Kadernota. Door de Coronacrisis is namelijk enkel een beperkte, beleidsarme Kadernota gemaakt, waardoor in deze begroting nu de integrale afweging van keuzen en voorstellen voorligt. De indeling van de begroting bestaat, net als andere jaren, uit zes programma's in lijn met het raadsprogramma.

Wat anders is dit jaar, is dat deze begroting volledig digitaal is vervaardigd in ons nieuwe planning en controlsysteem, Lias. Wanneer er meer planning en controldocumenten zo worden vervaardigd, kunt u het verloop in de tijd zien van een (financiële) ontwikkeling.

Deze begroting 2021 is tot stand gekomen in een onzekere tijd. Onzeker voor onze gemeenschap door het Covid-19-virus dat Nederland en ook de gemeente Laarbeek hard geraakt heeft. Het is ook nog steeds niet weg en dat maakt dat de impact voor iedereen groot is. Ook onzekere tijden op het gebied van gemeentefinanciën.
Het is nog onduidelijk wat de gemeenten te wachten staat bij de herverdeling van het gemeentefonds. De ontwikkeling van de kosten van het sociaal domein op langere termijn is ongewis. Ook stoeien alle gemeenten met de kosten van afval en de bijbehorende dalende opbrengsten op dit terrein. De impact van corona op de rijksfinanciën én de gemeentefinanciën is voor niemand op dit moment goed in te schatten. Dit maakt dat het een tijd is van risico's, maar ook van kansen.

In deze onzekere tijden bieden wij met vertrouwen onze begroting aan met een stevig fundament, zowel inhoudelijk als financieel. We blijven investeren in de dynamiek van onze samenleving en pakken uitdagingen voortvarend op. De (nieuwe) verplichte opgaven die gemeenten hebben op het gebied van duurzaamheid (klimaatakkoord), burgerparticipatie (Omgevingswet) en sociaal domein zijn stevig. Dit vraagt om doortastend en proactief handelen om toekomstbestendig te opereren en ambtelijke capaciteit om nieuwe wetgeving te implementeren of verplichte taken uit te voeren. Dit alles met het oog op behoud van een goed woon- en leefklimaat en hoog voorzieningenniveau in alle kernen voor onze inwoners, verenigingen en bedrijven. Ook financieel ligt er een stevig fundament. Na de financiële inhaalslag op onderhoud en beheer en in het verlengde daarvan de lastendruk, ligt er nu een solide en toekomstbestendige basis met een structureel sluitend meerjarenperspectief in deze begroting. We zijn in control, waardoor we met vertrouwen ook onzekere tijden het hoofd kunnen bieden. We zijn duurzaam in balans.

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43