Begroting 2021

Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Onderstaand overzicht geeft inzicht in het resultaat vóór en na bestemming over de periode 2021 t/m 2024.

Begroting

Meerjarenbegroting

(bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Lasten

-56.881

-57.402

-57.238

-57.176

1 Burger en bestuur

-5.973

-5.975

-5.973

-5.970

2 Veiligheid

-1.812

-1.812

-1.812

-1.812

3 Woon- en leefklimaat

-7.916

-7.870

-7.776

-7.781

4 Economie en werkgelegenheid

-16.851

-17.107

-16.986

-16.809

5 Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

-16.338

-16.565

-16.576

-16.662

  Overhead

-7.422

-7.514

-7.531

-7.528

  Algemene dekkingsmiddelen

-375

-350

-359

-374

  Vennootschapsbelasting

-120

-120

-120

-120

  Onvoorzien

-75

-90

-105

-120

Baten

56.197

56.316

56.452

56.393

1 Burger en bestuur

5.240

5.244

5.245

5.246

2 Veiligheid

111

111

111

112

3 Woon- en leefklimaat

1.053

1.067

1.083

1.033

4 Economie en werkgelegenheid

11.782

11.782

11.782

11.782

5 Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

753

753

753

753

  Algemene dekkingsmiddelen

36.713

36.814

36.933

36.923

  Overhead

544

544

544

544

Saldo van baten en lasten

-684

-1.086

-786

-783

Stortingen in reserves

-710

-664

-683

-597

Onttrekkingen aan reserves

1.522

1.489

1.487

1.487

Geraamd resultaat

128

-260

17

107

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43