Begroting 2021

Paragrafen

Lokale heffingen

Aanduiding lokale Belastingdruk per woonruimte
In onderstaande tabel wordt een beeld gegeven van de lokale lastendruk per meerpersoonshuishouden in vergelijking tot omliggende gemeenten op basis van gegevens uit 2020.

Gemiddelde woonlasten meerpersoonshuishoudens omliggende gemeenten

Bron: Coelo 2020 Atlas van de lokale heffingen

De gegevens van andere gemeenten over 2021 zijn nog niet bekend, dus het is lastig om een actuele vergelijking te maken.

Berekening lokale belastingdruk

werkelijk 2019

raming 2020

raming 2021

Uitgangspunten:

Gemiddelde WOZ waarde

270.000

294.000

294.000

.

Aantal containerledigingen afval:

Grijs 140 ltr

5

6

6

GFT 140 ltr

5

3

3

.

Ontwikkeling lastendruk:

OZB

282

373

384

Rioolheffing

189

199

209

Afvalstoffenheffing

164

204

225

.

Saldo

635

776

818

Voor het samenstellen van de bovenstaande tabel zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • De weergegeven WOZ-waarden zijn de gemiddelde WOZ-waarden voor de gemeente Laarbeek op basis van Waarstaatjegemeente.nl met als brondata het CBS. Voor het begrotingsjaar is uitgegaan van dezelfde waarde als het huidige jaar.
  • De lastenberekening over 2019 en 2020 zijn gebaseerd op de vastgestelde tarieven in de betreffende jaren. De aannames voor de tarifering in 2021 zijn hieronder toegelicht.
  • Voor het OZB tarief is in het begrotingsjaar een stijging van 3% toegepast.
  • Voor de rioolheffing is een stijging van 5,21% toegepast, gebaseerd op GRP 2019-2023 en de jaarlijkse inflatiecorrectie.
  • Alle berekeningen en toelichtingen op het gebied van afval en riool zijn op basis van de meest actuele gegevens van Blink en het Gemeentelijk Rioleringsplan, zoals deze verwerkt zijn in de primitieve begroting 2021. Aangezien er veel onzekerheden rondom de raming van de kosten en opbrengsten van afval zijn, is aangesloten bij de meest recente gegevens en risico-inschattingen van kosten. Op basis daarvan is in de bovenstaande tabel een 10% stijging van de tarieven afvalstoffenheffing ten opzichte van de begroting 2020 gehanteerd. De daadwerkelijke bepaling van de tarieven afvalstoffenheffing heeft op het moment van schrijven nog niet plaatsgevonden.
  • Het aantal containerledigingen is gelijk gehouden aan de uitgangspunten in de vorige begroting. Mogelijk vindt hierin nog een wijziging plaats op basis van actuele informatie.
  • De lokale berekening afvalstoffenheffing wijkt af van de berekening door Coelo. Coelo hanteert cijfers van het CBS over gemiddeld aanbod rest- en gft-afval per inwoner. Deze gegevens zijn twee jaar oud.
Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43