Begroting 2021

Financiële begroting

Overzicht per taakveld

Begroting 2021

(bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

1

Burger en bestuur

5.973

5.240

-733

0.1

Bestuur

1.607

31

-1.576

0.2

Burgerzaken

631

236

-395

7.2

Riolering

1.650

2.489

839

7.3

Afval

2.086

2.485

399

2

Veiligheid

1.812

111

-1.701

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

1.355

83

-1.272

1.2

Openbare orde en Veiligheid

456

27

-429

7.5

Begraafplaatsen

3

Woon- en leefklimaat

7.916

1.053

-6.863

2.1

Verkeer, wegen en water

2.659

88

-2.571

2.3

Recreatieve Havens

5

-5

5.4

Musea

21

-21

5.5

Cultureel erfgoed

86

8

-77

5.6

Media

424

-424

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.244

58

-2.185

7.4

Milieubeheer

1.392

-1.392

8.1

Ruimtelijke Ordening

809

96

-713

8.3

Wonen en bouwen

278

802

524

4

Economie en werkgelegenheid

16.851

11.782

-5.069

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

11

31

19

3.1

Economische ontwikkeling

443

-443

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4.345

4.380

35

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

76

45

-31

3.4

Economische promotie

175

-175

6.3

Inkomensregelingen

5.357

3.474

-1.883

6.4

Begeleide participatie

2.365

-2.365

6.5

Arbeidsparticipatie

227

-227

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

3.852

3.852

5

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

16.338

753

-15.584

4.2

Onderwijshuisvesting

474

-474

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

958

158

-800

5.1

Sportbeleid en activering

240

20

-221

5.2

Sportaccommodaties

907

213

-694

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

209

13

-196

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

2.850

255

-2.595

6.2

Wijkteams

1.608

-1.608

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

616

93

-523

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

3.268

-3.268

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

96

-96

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

4.296

-4.296

7.1

Volksgezondheid

816

-816

6

Financiën en bedrijfsvoering

7.992

37.258

29.266

0.4

Ondersteuning organisatie

7.422

544

-6.878

0.5

Treasury

59

59

0.61

OZB woningen

4

3.582

3.578

0.62

OZB niet-woningen

2.064

2.064

0.64

Belastingen Overig

27

27

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

30.834

30.834

0.8

Overige baten en lasten

446

147

-299

0.9

Vennootschapsbelasting

120

-120

Geraamd saldo van baten en lasten

56.881

56.197

-684

0.10

Mutatie reserves

710

1.522

812

Geraamd resultaat

57.591

57.719

128

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43