Begroting 2021

Paragrafen

Lokale heffingen

Onder de naam ‘Onroerendezaakbelasting’ wordt een belasting geheven van de eigenaren en gebruikers van alle binnen de gemeente gelegen niet-woningen en van de eigenaren van de woningen. Uitgegaan wordt van de waarde welke als gevolg van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) is vastgesteld. Jaarlijks vindt een algehele hertaxatie plaats. Naar de waarde peildatum 1 januari 2020 wordt een nieuwe waarde vastgesteld. Deze waarde geldt voor het heffingsjaar 2021.

De volgende beleidsuitgangspunten worden toegepast bij de berekening van de OZB-tarieven:

  • OZB is algemeen dekkingsmiddel, er is geen relatie te leggen met de bijhorende kosten.
  • Tariefdifferentiatie (gebruik bedrijven, eigendom bedrijven en eigendom woningen).
  • Trendmatige opbrengsten stijging met 3% om voorzieningen in de vier kernen te handhaven.
  • Extra stijging OZB alleen als de economische situatie hiertoe aanleiding geeft.
  • Belastingtarieven worden voor het begin van het kalenderjaar vastgesteld door de gemeenteraad.
  • Voor deze heffing is geen kwijtschelding mogelijk.

Bij de vaststelling van de Kadernota 2021 is besloten om de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting te verhogen met de jaarlijkse stijging van 3%.

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43