Begroting 2021

Paragrafen

Lokale heffingen

Op grond van de Wet milieubeheer is de gemeente verplicht tot het inzamelen van afval bij de huishoudens. Ter dekking van de kosten kan afvalstoffenheffing worden geheven. Hierbij is het niet van belang of men daadwerkelijk gebruik maakt van deze dienstverlening. De geraamde opbrengst van de heffing mag niet hoger zijn dan de geraamde kosten (maximaal 100%-kostendekking).

De volgende beleidsuitgangspunten worden toegepast bij de berekening van de Afval-tarieven:

  • Kostendekkende heffing, alle uitgaven die betrekking hebben op afvalinzameling en verwerking worden gecompenseerd met de afvalstoffenheffing.
  • Bij de tarief berekening wordt rekening gehouden met fictieve BTW.
  • Bij de tarief berekening wordt rekening gehouden met overheadkosten.
  • Belastingtarieven worden voor het begin van het kalenderjaar vastgesteld door de gemeenteraad.
  • Rekening wordt gehouden met een leegstandspercentage van jaarlijks 4%.
  • Voor het vaste tariefdeel van deze heffing is kwijtschelding mogelijk.

Berekening kostendekkendheid

raming

Afvalstoffenheffing

2021

Netto kosten taakveld

1.832

Toe te rekenen kosten:

Overhead

77

BTW

323

Totale kosten

2.232

Opbrengst heffingen

2.231

Dekkingspercentage

100%

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43