Begroting 2021

Paragrafen

Grondbeleid

Beleidsuitgangspunt reserves die verband houden met het grondbedrijf
De volgende reserves hebben een directe relatie met de grondexploitatie:

  • Reserve Grondexploitatierisico
  • Reserve Bovenwijkse voorzieningen

Saldo per 31 december

(bedragen x € 1.000)

2021

2020

2019

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

64

64

59

Reserve Grondexploitatierisico

5.621

5.741

5.677

Hieronder wordt per reserve een korte toelichting gegeven.

Reserve Grondexploitatierisico
De reserve Grondexploitatierisico fungeert als bedrijfsbuffer voor het opvangen van risico's die inherent zijn aan de bouwgrondexploitatie. Periodiek wordt een Monte Carlo risicoanalyse uitgevoerd waarbij een inschatting wordt gemaakt van de risico’s binnen de grondexploitaties. Voor de resultaten van de Monte Carlo analyse en de eventuele consequenties daarvan voor de reserve wordt verwezen naar de grondnota en bijbehorende voorstellen en besluitvorming.

Reserve Bovenwijkse Voorzieningen
Om bovenwijkse voorzieningen te kunnen realiseren, was ooit in de verkoopprijs van de gronden een afdracht per m² netto uitgeefbaar opgenomen. Fondsvorming binnen complex en in exploitatie (BIE) is niet langer toegestaan. Dit wordt namelijk gezien als het afromen van winst.
De raad heeft in 2011 de Nota (fonds) Bovenwijkse voorzieningen 2011-2015 vastgesteld (raadsbesluit 2 november 2011) hierin zijn de voorwaarden opgenomen over hoe om te gaan met de besteding van deze reserve. Dit fonds wordt op dit moment enkel nog gevoed uit bijdragen die op basis van genoemde nota bij particuliere grondeigenaren in rekening worden gebracht.

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43