Begroting 2021

Paragrafen

Grondbeleid

De eindsaldi zoals in bovenstaande tabel gepresenteerd geven een compleet beeld van de te verwachten saldi. In het Besluit Begroting en Verantwoording wordt de POC-methode (=Percentage Of Completion) uitgewerkt die gebruikt moet worden om de jaarlijkse winst te bepalen. De tussentijdse winst wordt bij deze methode berekend op basis van de kosten en opbrengsten die zijn gerealiseerd per individuele grondexploitatie. Er kan geen sprake zijn van gerealiseerde winst als nog geen gronden verkocht zijn. Tevens kunnen specifieke projectrisico’s er voor zorgen dat er minder of geen winst genomen mag worden.

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43