Begroting 2021

Paragrafen

Bedrijfsvoering

De organisatie beweegt mee met ontwikkelingen en speelt in op wat maatschappelijk en bestuurlijk van een lokale overheid wordt verwacht. Om slagvaardig en wendbaar te kunnen zijn, is het belangrijk om continu te blijven investeren in de organisatie, om medewerkers en organisatie te blijven ontwikkelen.

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de organisatieontwikkeling. De opgedane ervaringen, de komst van de nieuwe gemeentesecretaris, wijzigingen in het MT, ontwikkelingen in de steeds complexere samenleving en Corona hebben in 2020 aanleiding gegeven om te kijken waar we staan als organisatie en waar we de komende periode naartoe willen werken. Het MT heeft enkele sessies gehad om hierover een duidelijke richting te formuleren, vanuit de beweging die al is ingezet. Vanuit het perspectief ‘werken met een lach’ ligt de focus op drie doelstellingen: samen stralen, ambities realiseren en continu kwaliteit.  De verdere inkleuring van deze doelstellingen en uitvoering van concrete acties gaat samen met medewerkers plaatsvinden in 2021.

Samen Stralen
Als organisatie gaan we voor werkgeluk bij medewerkers, en willen we vanuit een gezamenlijkheid ergens voor gaan, aandacht en waardering bieden, doen waar we goed in zijn en successen boeken én vieren. Op deze manier blijven we voor onze medewerkers aantrekkelijk om te (blijven) werken. Als MT willen we het verschil maken door integraal te werken, één lijn hanteren met ruimte voor eigenheid, er zijn voor elkaar en reflectie en diepgang organiseren. Met andere woorden: we bouwen verder aan de teamontwikkeling en staan voor elkaar!  

Ambities Realiseren
Als organisatie willen we duidelijke resultaten benoemen, prioriteiten stellen en hierop blijven focussen, continu het bestuurlijke (en soms ook stevige) gesprek voeren, integraal en opgavegericht werken. Daarbij willen we meer werken vanuit inzicht & risico analyse waardoor we keuzes  beter kunnen onderbouwen, slimmer en efficiënter werken door meer gebruik te maken voor goede voorbeelden, regie voeren op het proces, wendbaar en omgevingsbewust zijn. Het MT heeft hierin een faciliterende rol om realistische planningen te hanteren, verwachtingen te managen, een goed evenwicht te behouden tussen ambities en formatie en integraal en resultaatgericht werken te ondersteunen.

Continu kwaliteit
Als organisatie vinden we het een vanzelfsprekendheid dat we de basis op orde hebben. Het is belangrijk dat we steeds alert blijven op afspraken die we hebben gemaakt en hier in blijven door ontwikkelen. Dit geldt zowel richting inwoners, ondernemers en andere partners (zoals telefonische bereikbaarheid, contact bij de balie, vergunningverlening) als interne processen zoals de raadsplanning maar ook hoe we omgaan met projectmatig werken. Dit betekent duidelijkheid over afspraken, medewerkers vooraf goed betrekken bij het maken van afspraken, de ruimte om fouten te mogen maken, goede communicatie en afstemming, deskundigheid van medewerkers verder ontwikkelen en elkaar feedback kunnen geven. Uiteraard betekent het ook investeren in innovaties van systemen, modernisering van processen en investeren in opleidingen.

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43