Begroting 2021

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Voor de instandhouding van kapitaalgoederen wordt veelal gewerkt met beheerplannen. In de beheerplannen wordt het meerjarig onderhoudsprogramma en de daarbij behorende financiële middelen vastgelegd.

De volgende beheerplannen gelden nu:

Beheerplan

Jaar vaststelling

Gebouwen

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

2020

Groen

Beheerplan natuurterreinen, Beheerplan landschapselementen en Bosbeheerplan

2016

Groenbeleids- en groenstructuurplan

2011

Bomenbeleidsplan Laarbeek (2013) en bomenvervangingsplan Laarbeek (2020)

2013

Riool & water

Gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023

2018

Wegen

Beleidsplan verhardingenbeheer 2018

2017

Beheerplan bermen en sloten

2010

Beleidsplan: Licht in de openbare ruimte  2018

2017

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43