Begroting 2021

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

3.9 Natuurterreinen

Beleidskader

Voor de diverse groengebieden in het buitengebied van Laarbeek zijn een aantal beheerplannen opgesteld. Voor de gemeentelijke bosgebieden geldt het bosbeheerplan (2016), voor de overige natuurterreinen is het beheerplan natuurterreinen Laarbeek (2016) van toepassing. In het beheerplan landschapselementen (2016) worden de eindbeelden en onderhoudsmaatregelen voor een 75-tal landschapselementen omschreven. Het gaat dan om houtwallen, zandpaden, poelen en dergelijke. Voor de uitvoering van de diverse werkzaamheden is een beheerovereenkomst met Bosgroep Zuid-Nederland afgesloten.

Ontwikkelingen

Als er nieuwe natuur wordt gerealiseerd (denk bijvoorbeeld aan ecologische verbindingszones of nieuw bos) zullen daarvoor aanvullend nieuwe beheerplannen of -paragrafen worden geschreven zodat beheer en onderhoud goed geborgd wordt.

Financiën

Onderdeel

Begroting 2021

Rekening 2019

Exploitatie

229

191

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43