Begroting 2021

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

3.10 Gebouwen

Beleidskader

Op 30 januari 2020 heeft uw gemeenteraad de "Meerjarenplanning onderhoud gemeentelijke gebouwen Laarbeek 2019-2028" vastgesteld.
De gemeente heeft een groot aantal gebouwen in eigendom voor vele functies in het maatschappelijk verkeer.
Gedacht kan worden aan het gemeentehuis, gemeenschapshuizen, sporthallen, brandweerkazernes, de gemeentewerf, hertenkampen, kiosken en monumenten.
Al deze gebouwen zijn opgenomen in de onderhoudsplanning, die een periode van 10 jaar bestrijkt. De planning wordt jaarlijks geactualiseerd.
Er is dus sprake van een voortschrijdend 10-jarenplan. In 2024 zal een nieuw plan opgesteld gaan worden voor de komende 10 jaar.

Ontwikkelingen

Het thema Duurzaamheid zal verweven gaan worden in het meerjarenonderhoudsplan, zodat we op natuurlijke vervangingsmomenten duurzaam kunnen onderhouden of vervangen.

Financiën

Onderdeel

Begroting 2021

Rekening 2019

Mutatie voorzieningen

118

714

Exploitatie

1.907

1.291

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43