Begroting 2021

Financiële begroting

Financiële positie

Saldo

2021

Saldo

2022

Saldo

2023

Saldo

2024

Saldo

(bedragen x € 1.000)

ultimo 2020

Dotatie

Onttrek-king

ultimo 2021

Dotatie

Onttrek-king

ultimo 2022

Dotatie

Onttrek-king

ultimo 2023

Dotatie

Onttrek-king

ultimo 2024

Algemene reserves

Algemene reserve

7.200

170

573

6.798

135

573

6.360

155

573

5.942

69

573

5.437

Algemene reserve Financiële risico's

Algemene reserves

7.200

170

573

6.798

135

573

6.360

155

573

5.942

69

573

5.437

Bestemmingreserves

Reserve Startersleningen

Reserve budgetoverheveling

Reserve Volkshuisvesting

490

490

490

490

490

Reserve Reconstructiewet

-59

-59

-59

-59

-59

Reserve Bereikbaarheidsagenda

1.127

500

1.627

500

2.127

500

2.627

500

3.127

Reserve Bomenfonds

123

5

128

5

133

5

138

5

143

Reserve Kunst- en Cultuurfonds

64

9

72

9

81

9

89

9

98

Reserve Recreatie en toerisme

43

20

23

23

23

23

Reserve Sociale activering

41

41

41

41

41

Reserve herstructurering Wsw

Reserve Dorpsontwikkelingsplannnen

19

19

19

19

19

Reserve Accommodatiebeleid

102

15

117

15

132

15

147

15

162

Reserve Duurzaamheidsfonds

346

346

346

346

346

Reserve Zonnepanelenproject Brabant-Zuidoost

Reserve Duurzaamheidsleningen Laarbeek

350

350

350

350

350

Reserve Stimuleringslening Duurzame Warmte NB

150

150

150

150

150

Reserve flexibele beloning

299

299

299

299

299

Reserve Opleidingen

200

200

200

200

200

Reserve NUP-gelden (e-overheid)

11

11

Reserve Incidenteel nieuw beleid

1.193

1.193

1.193

1.193

1.193

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

64

64

64

64

64

Reserve Kwaliteitsverbetering buitengebied

403

403

403

403

403

Reserve Organisatieontwikkeling

Reserve Grondexploitatierisico

5.741

120

5.621

120

5.501

120

5.381

120

5.261

Reserve Verkoopsom HNG

Bestemmingreserves

10.696

540

151

11.084

529

120

11.493

529

120

11.901

529

120

12.310

Afschrijvingsreserves

Afschrijvingsreserves

22.543

798

21.745

796

20.949

794

20.155

794

19.361

Afschrijvingsreserves

22.543

798

21.745

796

20.949

794

20.155

794

19.361

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Voorziening Onderhoud gebouwen

120

374

494

1

374

320

55

374

375

54

374

269

159

Voorziening Onderhoud schoolgebouwen

1

25

24

2

25

24

4

25

24

5

25

24

6

Onderhoudsegalisatievoorzieningen wegen

693

1.098

967

824

1.108

1.286

646

1.118

454

1.310

1.128

1.069

1.370

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

814

1.498

1.484

827

1.508

1.630

705

1.518

853

1.369

1.528

1.362

1.534

Voorziening verliezen bouwgrondexploitatie

Voorziening Landbouwontwikkelingsgebied  Mariahout

74

74

74

74

74

Voorziening verliezen bouwgrondexploitatie

74

74

74

74

74

Voorz. voor verplichtingen, verliezen en risico's

Voorziening Wachtgeld/pensioen voorm. B&W

1.957

62

150

1.869

62

150

1.781

62

150

1.694

62

150

1.606

Voorziening incidentele personeelslasten

39

39

39

39

39

Voorziening Risico Attero 2015-2017

135

135

135

135

135

Voorz. voor verplichtingen, verliezen en risico's

2.131

62

150

2.043

62

150

1.955

62

150

1.868

62

150

1.780

Voorzieningen voor derden beklemde middelen

Voorziening Egalisatie rioolheffing

3.017

452

2.565

455

2.110

455

1.655

455

1.199

Voorzieningen voor derden beklemde middelen

3.017

452

2.565

455

2.110

455

1.655

455

1.199

Opmerking
De reserve Reconstructiewet staat met een negatief saldo gepresenteerd. Door het verlagen van een krediet zal dit niet meer het geval zijn. Dit wordt nog ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Tot die tijd wordt het negatieve saldo afgedekt door de algemene reserve.

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43