Begroting 2021

Financiële begroting

Financiële positie

De financiering bij de gemeente Laarbeek geschiedt conform het Treasurystatuut. Voor meer informatie wordt verwezen naar paragraaf 4. 'Financiering'.

Verloop van de reserves en voorzieningen
Reserves en voorzieningen lijken ogenschijnlijk op elkaar, het zijn beide spaarpotten voor
toekomstige uitgaven. Er is wel een wezenlijk verschil. Reserves zijn eigen vermogen.
Voorzieningen zijn verplichtingen waar de raad niet onderuit kan, vreemd vermogen dus.
Een reserve is een bedrag dat apart is gezet door de raad, maar waar geen verplichting
voor bestaat. Dat geld kan de gemeente vrij aanwenden. Wanneer een reserve wordt
ingezet ter dekking van de kapitaallasten van een investering (activareserves)
dan is een reserve niet vrij aanwendbaar (bijvoorbeeld activareserve m.b.t. 'nieuwbouw gemeentehuis').
De reserves worden onderscheiden in de algemene reserve en de bestemmingsreserves.
Een voorziening is een apart gezet bedrag voor onvermijdelijke toekomstige uitgaven
waarvan tijdstip en omvang niet exact bekend zijn (bijvoorbeeld onderhoud wegen).
Afhankelijk van allerlei omstandigheden zal dat vroeg of laat aan de orde zijn. De
voorzieningen worden onderscheiden in onderhoudsvoorzieningen en voorzieningen voor
verplichtingen, verliezen en risico’s. De hoogte van de voorzieningen is gebaseerd op
onderhoudsplanningen of op actuele berekeningen van de verplichting, het verlies of het
risico.

Voor een nadere uiteenzetting van de reservepositie wordt kortheidshalve verwezen naar het volgende deel 2.5 'reserves & voorzieningen'.

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43