Begroting 2021

Financiële begroting

Financiële positie

(bedragen x € 1.000)

Geraamde realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

+1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-2.289

-684

-1.086

-2

Mutatie (im)materiële vaste activa

4.931

-2.447

-2.266

+3

Mutatie voorzieningen

-1.615

-527

-665

-4

Mutatie voorraden (incl.bouwgronden in exploitatie)

-5.716

-4.742

-1.599

-5

Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-3.119

5.978

2.114

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43