Begroting 2021

Financiële begroting

Financiële positie

Conform het nieuwe financieel beleid en de bijbehorende financiële verordening worden de voorgestelde kredieten voor het nieuwe begrotingsjaar direct door de raad bij de vaststelling van de begroting beschikbaar gesteld. De ‘oude’ methode is daarmee vervallen, waarbij voorstellen eerst in de begroting werden benoemd en vastgesteld en vervolgens met een afzonderlijk voorstel gedurende het jaar nogmaals in de raad ter nadere concretisering en definitieve besluitvorming werden voorgelegd. In het licht van de nieuwe werkwijze wordt voorgesteld om deze kredieten nu beschikbaar te stellen, zoals opgenomen in de voorliggende begroting 2021 danwel als zijnde vervangingsinvestering van bestaande activa.

De financiële ruimte voor de kapitaallasten van kredieten 'nieuw beleid' is in de begroting 2021 opgenomen als aanvraag nieuwe budgettaire ruimte.
De financiële ruimte voor de kapitaallasten van kredieten 'bestaand beleid' (vervangingsinvesteringen) is in de begroting 2021 aanwezig, zodat het financieel effect van deze voorstellen op het meerjarenperspectief in deze begroting nihil is.
Tussentijds zal de raad in de 2 tussenrapportages geïnformeerd worden over de financiële en inhoudelijke voortgang van de beschikbaar gestelde kredieten.
In het onderstaand overzicht zijn alle voorstellen tot het beschikbaar stellen van kredieten (nieuw en vervanging) schematisch weergegeven, welke nu ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Ook deze kredieten worden ook per programma weergegeven.

Wat betreft de kredieten voor de jaarschijf 2021, behorend bij rioleringsplan en wegenbeheersplan wordt voor het beschikbaar stellen van deze kredieten een afzonderlijk voorstel per plan aan de raad aangeboden.

Overzicht aanvraag kredieten

1. Nieuw Beleid

Omschrijving


Programma

Bruto-krediet

Bijdrage derden

Netto-Krediet

Opheffen parkeerknelpunten Zuidzijde Lieshout

3

€ 260.000

€ 260.000

Rioolontstoppingsmachine

1

€ 30.000

€ 30.000

Vervanging openbare verlichting 2021

3

€ 280.000

€ 280.000

Software 2021

6

€ 11.000

€ 11.000

Hardware 2021

6

€ 35.000

€ 35.000

Kantoormeubilair

6

€ 35.000

€ 35.000

Klepelmaaier

6

€ 12.000

€ 12.000

Bode-auto

6

€ 30.000

€ 30.000

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43