Begroting 2021

Financiële begroting

Financiële positie

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording dient elke gemeente een
geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren op te nemen. Deze
balans geeft meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van
reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte. Daarnaast wordt deze balans
gebruikt om de kengetallen bij paragraaf 2 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' te berekenen.

(bedragen x € 1.000)

balans per 31 december

ACTIVA

2020

2021

2022

2023

2024

Vaste activa

59.187

56.724

54.446

52.231

50.120

- immateriële vaste activa

156

66

38

38

24

- materiële vaste activa:

56.047

53.690

51.452

49.237

47.140

- financiële vaste activa

2.984

2.968

2.956

2.956

2.956

Vlottende activa

20.092

15.422

13.897

10.380

9.463

- voorraad

17.268

12.526

10.927

7.334

6.338

- uitzettingen (looptijd < 1 jaar)

2.824

2.896

2.970

3.046

3.125

- liquide middelen

0

0

0

0

0

- overlopende activa

0

0

0

0

0

TOTAAL ACTIVA

79.279

72.146

68.343

62.611

59.583

(bedragen x € 1.000)

balans per 31 december

PASSIVA

2020

2021

2022

2023

2024

Vaste passiva

72.147

66.649

61.000

56.214

51.695

- eigen vermogen

40.439

39.627

38.802

37.998

37.108

- voorzieningen

6.036

5.509

4.844

4.966

4.587

- vaste schulden (looptijd >1 jaar)

25.672

21.513

17.354

13.250

10.000

Vlottende passiva

0

0

0

0

0

- vlottende schuld (looptijd < 1 jaar)

0

0

0

0

0

- overlopende passiva

0

0

0

0

0

Financieringsbehoefte

7.132

5.497

7.343

6.397

7.888

TOTAAL PASSIVA

79.279

72.146

68.343

62.611

59.583

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43