Begroting 2021

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Kengetallen
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art.11 lid 2d) bepaalt dat gemeenten een set van vijf financiële kengetallen moeten opnemen in deze paragraaf.
De op te nemen kengetallen zijn: schuldquota leningen, solvabiliteitsratio, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit.

Signaleringswaarden
Door de toezichthouders is op 10 september 2015 besloten om, voor het verkrijgen van een goed en uniform beeld, signaleringswaarden te benoemen. Hierbij wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de zogeheten ‘signaleringswaarden’ die afkomstig zijn uit de stresstest voor 100.000+ gemeenten. In de tabel hieronder is te zien tot welke signaleringswaarden is besloten en in welke categorie (A, B of C) deze vallen.

Kengetal

Categorie A

Categorie B

Categorie C

1.

Netto schuldquote

a. zonder correctie doorgeleende gelden

<90%

90-130%

>130%

b. met correctie doorgeleende gelden

<90%

90-130%

>130%

2.

Solvabiliteitsratio

>50%

20-50%

<20%

3.

Grondexploitatie

<20%

20-35%

>35%

4.

Structurele exploitatieruimte

Begroting  >0%

Begroting 0%

Begroting <0%

5.

Belastingcapaciteit

<95%

95-105%

>105%

Categorie A is het minst risicovol, categorie C is het meest risicovol.

Uitkomsten Laarbeek
In onderstaande tabel zijn de uitkomsten voor Laarbeek afgezet tegen de signaleringswaarden zoals de provincie die hanteert. Cellen zijn groen als Laarbeek in categorie A valt (minst risicovol), blauw voor categorie B en oranje bij categorie C (meest risicovol). Bewust is niet gekozen voor de kleur rood omdat de kengetallen in relatie met elkaar gezien moeten worden. Onderaan deze paragraaf wordt een relatie gelegd tussen de kengetallen en worden opvallende zaken toegelicht.

Uitkomsten Laarbeek

Kengetal

Rekening

Begroting

Meerjarenbegroting

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Netto schuldquote

48%

43%

37%

34%

24%

21%

Netto schuldquote incl correctie verstrekte leningen

48%

50%

37%

34%

24%

21%

Solvabiliteitsratio

47%

52%

55%

57%

61%

62%

Structurele exploitatieruimte

-3%

0%

1%

0%

0%

0%

Grondexploitatie

45%

43%

22%

19%

13%

11%

Belastingcapaciteit

86%

105%

105%

105%

105%

105%

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43