Begroting 2021

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inventarisatie van de risico’s
Er is voor gekozen om de belangrijkste risico’s qua financiële impact in kaart te brengen door middel van een korte scan van de organisatie.
In totaal zijn er 32 risico’s opgenomen in het risicoprofiel.

In onderstaand overzicht zijn de tien risico’s gepresenteerd die de grootste invloed hebben op de benodigde weerstandscapaciteit.

Nr.

Risico

Kans

Gevolg
x € 1.000

Invloed

1

Algemene uitkering valt lager uit dan geraamd.

70%

1.000

30%

2

Programmakosten Sociaal Domein Jeugdzorg, WMO, BMS bij GR Peelgemeenten vallen hoger uit dan geraamd.

50%

700

15%

3

Uitvoeringskosten Sociaal Domein werkloosheidsuitkeringen, leerwerktrajecten bij GR Senzer vallen hoger uit dan geraamd.

70%

360

11%

4

Extra uitvoerings- of programmakosten Blink - tariefstelling afvalkosten (incl. verpakkingsbijdrage) levert structureel tekort ten opzicht van uitvoeringskosten

70%

350

10%

5

Omgevingswet; in de uitvoering van de omgevingswet komt een aantal zaken bij elkaar: minder taken ODZOB in voortraject maar meer in toezicht en handhaving, meer taken bij de gemeente in het voortraject en bij de participatie en de lege opbrengsten zijn mogelijk lager.

50%

250

5%

6

Hogere dan geraamde kosten personeelsbezetting door hoger ziekteverzuim, moeilijk invullen van vacatures en hogere kosten voor inhuur personeel.

40%

500

4%

7

Wegvallen extra rijksbijdrage Jeugdzorg: voor 2019-2021 is € 300.000 extra toegekend in het gemeentefonds voor kosten jeugdzorg. Dit bedrag is (nog) niet structureel toegekend, maar wel al als structurele inkomsten opgenomen in de meerjarenbegroting.

25%

300

3%

8

Onvoorziene uitgaven investeringen onderhoud kapitaalgoederen (bijvoorbeeld groenonderhoud en onderhoud sportvelden).

70%

100

3%

9

Gemeentelijke bijdrage bij omvallen maatschappelijke instellingen met onevenredige maatschappelijke effecten.

10%

500

2%

10

Het niet aflossen op gemeentelijke leningen, zoals starterslening, duurzaamheidslening, etc.

10%

354

2%

Totaal grote risico's (maximaal gevolg)

4.164

Overige risico's (maximaal gevolg)

1.734

Totaal alle risico's (maximaal gevolg)

5.898

Zekerheidspercentage 90%

1.816

Op basis van de ingevoerde risico’s is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 5,9 miljoen) ongewenst is.
De risico’s zullen zich immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang manifesteren.

Zekerheids-percentage

Bedrag

10%

€ 560.657

25%

€ 809.999

50%

€ 1.144.527

75%

€ 1.496.950

80%

€ 1.585.148

90%

€ 1.815.849

95%

€ 2.005.441

99%

€ 2.351.473

Figuur 2: Uitkomsten risicosimulatie gemeente Laarbeek

Toelichting:
In de tabel wordt de omvang van de benodigde weerstandscapaciteit aangegeven, verbonden aan de mate van betrouwbaarheid van de simulatie. De grafiek toont de verdeling van de kansen en totale financiële gevolgen.
Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico’s kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 1,8 miljoen (benodigde weerstandscapaciteit).

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43