Begroting 2021

Paragrafen

Financiering

Bij het berekenen van het renteresultaat van het taakveld ‘Treasury’ in de begroting 2021 is rekening gehouden met de volgende componenten:

Begroting 2021

(bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Externe rentelasten en -baten

-381

1

-380

-/- Rente aan de grondexploitatie

100

Saldo rentelasten en -baten

-280

Rente over voorzieningen

-62

Saldo bespaarde rente

-62

Aan taakvelden toe te rekenen rente

-342

Aan taakvelden toegerekende rente

271

Saldo taakveld Treasury

-70

Overzicht omslagrente
Onderstaand volgt een overzicht van de berekening van de omslagrente voor de begroting 2021.

Overzicht gewogen gemiddelde rentepercentage Grondexploitatie
Onderstaand een overzicht van de berekening van het gewogen gemiddelde rentepercentage voor de Grondexploitatie.

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43