Begroting 2021

Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Onderstaand overzicht geeft per programma inzicht in de geraamde structurele onttrekkingen aan de reserves en de stortingen in de reserves over de periode 2021 t/m 2024.

Begroting

Meerjarenbegroting

(bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Onttrekkingen aan reserves

1.502

1.489

1.487

1.487

Burger en bestuur

1

1

1

1

Woon- en leefklimaat

589

589

589

589

Economie en werkgelegenheid

120

120

120

120

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

559

559

559

559

Financiën en bedrijfsvoering

232

220

217

217

Stortingen in reserves

-564

-564

-583

-597

Woon- en leefklimaat

-540

-540

-540

-540

Economie en werkgelegenheid

-20

-34

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

-24

-24

-24

-24

Totaal structurele reservemutaties

938

926

904

890

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43