Begroting 2021

Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Onderstaand overzicht geeft een nadere specificatie van de geraamde incidentele baten en lasten over de periode 2021 t/ 2024.

Begroting

Meerjarenbegroting

(bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Lasten

-293

-204

-183

Woon- en leefklimaat

-75

Omgevingsvisie bebouwde kommen

-75

Economie en werkgelegenheid

-55

-34

-33

Ontwerp maken voor deelprojecten in 't Gulden Land

-20

Partnerbijdrage van Gogh Nationaal Park

-13

-13

-13

Uitvoering Peelmarketing

-23

-22

-20

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

-45

-20

Ontwikkeling monitor Sociaal Domein

-25

Correctie codering pilot Zonnetij

-20

-20

Pilot bij Zonnetij; het versterken van het voorliggend veld binnen het Sociaal Domein

-20

-20

Correctie codering pilot Zonnetij

20

20

Financiën en bedrijfsvoering

-118

-150

-150

Primitieve begroting 2020

-100

-100

-60

Bijstelling als gevolg van Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2019 - 2028

-35

-40

Actualisering reserves (aanvulling)

-11

Tijdelijke extra bijdrage BSOB ivm NoCureNoPay-bureaus

-50

-50

-50

Incidentele vrijval geraamd saldo stelpost automatisering 2021

53

Ontwikkeling monitor Sociaal Domein

25

Baten

166

100

100

Economie en werkgelegenheid

20

Ontwerp maken voor deelprojecten in 't Gulden Land

20

Financiën en bedrijfsvoering

146

100

100

Actualisering reserves (aanvulling)

11

Primitieve begroting 2020

100

100

60

Bijstelling als gevolg van Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2019 - 2028

35

40

Saldo incidentele baten en lasten

-127

-104

-83

0

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43