Begroting 2021

Financiën en bedrijfsvoering

Beleidsindicatoren

Beleidsindicator

verplicht volgens BBV j/n

meet eenheid

actualiteit

Laarbeek

gemiddelde gemeente < 25.000 inwoners

Formatie

Ja

Fte per 1.000 inwoners

2021

4,66

niet bekend

Bezetting

Ja

Fte per 1.000 inwoners

2021

4,35

niet bekend

Apparaatskosten

Ja

Kosten per inwoner

nvt

niet gemeten

niet bekend

Externe inhuur

Ja

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2021

4,78

niet bekend

Overhead

Ja

% van totale lasten

2021

11,7

niet bekend

De beleidsindicatoren uit bovenstaande tabel hebben betrekking op 2021 en zijn voor andere gemeenten nog niet in alle gevallen bekend. Om toch een vergelijking te maken, zijn in het navolgende een aantal gegevens gepresenteerd uit de personeelsmonitor 2019 van het A&O-fonds.

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43