Begroting 2021

Financiën en bedrijfsvoering

Financiën

Rekening

Begroting

Meerjarenbegroting

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

7.156

7.477

7.992

8.074

8.115

8.142

Resultaat van de rekening van baten en lasten

Ondersteuning organisatie

6.696

7.260

7.422

7.514

7.531

7.528

Treasury

OZB woningen

6

4

4

4

4

4

OZB niet-woningen

Overige baten en lasten

454

94

446

436

460

490

Vennootschapsbelasting

120

120

120

120

120

Baten

-35.174

-35.947

-37.258

-37.358

-37.477

-37.467

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-840

Ondersteuning organisatie

-453

-527

-544

-544

-544

-544

Treasury

-59

-26

-59

-59

-59

-59

OZB woningen

-2.601

-3.466

-3.582

-3.700

-3.822

-3.948

OZB niet-woningen

-1.675

-2.001

-2.064

-2.128

-2.195

-2.263

Belastingen Overig

-13

-18

-27

-27

-27

-27

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

-29.250

-29.891

-30.834

-30.798

-30.678

-30.574

Overige baten en lasten

-283

-18

-147

-101

-151

-51

Saldo van baten en lasten

-28.018

-28.469

-29.266

-29.284

-29.362

-29.325

Stortingen in reserves

2.374

2.976

146

100

100

Onttrekkingen aan reserves

-3.196

-3.424

-232

-220

-217

-217

Resultaat

-28.840

-28.917

-29.352

-29.404

-29.479

-29.542

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de begrotingssaldi weer.

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Primitieve begroting 2020-2023

-29.015

-29.272

-29.519

-29.457

1e Tussenrapportage 2020

31

-148

10

133

Kadernota 2021

-2

-2

-2

-2

Amendement: géén extra krediet € 25.000 AV-middelen (variant 2)

-2

-2

-2

-2

Krediet aanpassing kleed- en doucheaccommodatie Sportpark Mariahout

-5

-5

-5

-5

Krediet vervanging audio en visuele middelen gemeentehuis Laarbeek

2

2

2

2

Startpositie Meerjarenbegroting 2021-2024

-28.991

-29.427

-29.516

-29.331

Nieuw beleid

25

10

10

10

Bestaand beleid

-53

-53

-53

-3

Gemeentefonds

285

24

-16

3

Dekkingsplan

0

0

50

226

Loon- & prijsontwikkeling

218

218

218

218

Kapitaallasten

-433

-489

-513

-510

Overige mutaties

320

267

267

267

Saldo Meerjarenbegroting 2021-2024

29.352

29.404

29.479

29.542

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43