Begroting 2021

Financiën en bedrijfsvoering

Speerpunten

Wat willen we bereiken?

6.01

Wij werken aan het behoud dan wel het versterken van de huidige leefkwaliteit in onze gemeente en zijn terughoudend met het verhogen van lasten voor onze inwoners; uitgangspunt is hierbij de vastgestelde begroting 2018

6.02

Wij investeren in ons personeelsbestand en de bedrijfsvoering, zodat die in evenwicht zijn met de maatschappelijke opgaven en taken van deze tijd; de hierover gemaakte afspraken concretiseren we in de Kadernota voor de begroting 2019

6.03

Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen

Wat gaan we daar voor doen?

6.01

Wij werken aan het behoud dan wel het versterken van de huidige leefkwaliteit in onze gemeente en zijn terughoudend met het verhogen van lasten voor onze inwoners; uitgangspunt is hierbij de vastgestelde begroting 2018

Evenwicht brengen in onze lastendruk in relatie tot het voorzieningenniveau

Planning

We houden ons voorzieningenniveau op peil en reserveren middelen voor onderhoud en beheer daarvan en brengen evenwicht in lastendruk en voorzieningen.

12

-

2021

Evenwicht houden in ons personeelsbestand en bedrijfsvoering in relatie tot de maatschappelijke opgaven

Planning

We voeren de jaarschijf 2021 uit van het I&A-plan, presenteren op digitale wijze onze instrumenten van planning en control (begroting en jaarrekening via LIAS) en investeren in onze medewerkers (via organisatieontwikkeling, coaching, opleidingen en modern werkgeverschap). Daarnaast houden we balans tussen belasting van de ambtelijke organisatie in het verwezenlijken van onze ambities en invulling geven aan de wettelijke opgaven en verplichte taken.

12

-

2021

6.03

Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen

Bestemmingsreserves

Planning

Met het oog op transparantie wordt ten aanzien van de volgende bestemmingsreserves in 2021 een concreet voorstel gemaakt met een plan en/of inzicht in de uitgaven:
- Reserve sociale activering
- Reserve accommodatiebeleid
- Reserve flexibele beloning
- Reserve grondexploitatie
- Reserve bovenwijkse voorzieningen
- Reserve volkshuisvesting
- Reserve bereikbaarheidsagenda
- Reserve kwaliteitsverbetering buitengebied
- Reserve dorpsontwikkelingsplannen
- Reserve reconstructiewet
- Reserve recreatie en toerisme
- Reserve kunst en cultuur
- Reserve duurzaamheidsfonds
- Reserve duurzaamheidsleningen
- Reserve stimuleringsregeling duurzame warmte nieuwbouw

12

-

2021

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43