Begroting 2021

Economie en werkgelegenheid

Financiën

Rekening

Begroting

Meerjarenbegroting

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

14.783

17.646

16.851

17.107

16.986

16.809

Beheer overige gebouwen en gronden

11

12

11

11

11

11

Economische ontwikkeling

402

495

443

443

443

443

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.164

2.731

4.345

4.345

4.345

4.345

Bedrijfsloket en -regelingen

49

75

76

76

76

76

Economische promotie

126

140

175

154

153

120

Inkomensregelingen

5.100

7.491

5.357

5.714

5.670

5.655

Begeleide participatie

2.613

2.480

2.365

2.233

2.146

2.006

Arbeidsparticipatie

213

240

227

280

291

301

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

5.105

3.981

3.852

3.852

3.852

3.852

Baten

-9.920

-12.401

-11.782

-11.782

-11.782

-11.782

Beheer overige gebouwen en gronden

-28

-30

-31

-31

-31

-31

Economische ontwikkeling

-1

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-1.201

-3.049

-4.380

-4.380

-4.380

-4.380

Bedrijfsloket en -regelingen

-45

-45

-45

-45

-45

-45

Economische promotie

Inkomensregelingen

-3.331

-5.574

-3.474

-3.474

-3.474

-3.474

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-5.314

-3.703

-3.852

-3.852

-3.852

-3.852

Saldo van baten en lasten

4.862

5.245

5.069

5.325

5.204

5.027

Stortingen in reserves

1.035

5

20

34

Onttrekkingen aan reserves

-102

-153

-140

-120

-120

-120

Resultaat

5.796

5.097

4.929

5.205

5.104

4.940

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de begrotingssaldi weer.

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Primitieve begroting 2020-2023

4.937

4.935

5.019

5.019

1e Tussenrapportage 2020

77

183

104

-26

Kadernota 2021

94

115

10

10

Startpositie Meerjarenbegroting 2021-2024

5.108

5.233

5.133

5.003

Nieuw beleid

-35

-34

-33

0

Bestaand beleid

142

-10

-10

-9

Gemeentefonds

55

56

56

56

Dekkingsplan

60

60

60

60

Loon- & prijsontwikkeling

-5

-5

-5

-5

Kapitaallasten

8

8

8

8

Overige mutaties

-45

-47

-47

-47

Saldo Meerjarenbegroting 2021-2024

-4.929

-5.205

-5.104

-4.940

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43