Begroting 2021

Economie en werkgelegenheid

Speerpunten

Wat willen we bereiken?

4.01

We schenken extra aandacht aan onze bedrijventerreinen om de kansen voor (lokale) bedrijvigheid te vergroten

4.02

Na een tussenevaluatie in 2018 wordt in 2021 een eindevaluatie uitgevoerd van het ondernemersfonds

4.03

We werken aan een toekomstperspectief voor de detailhandel

4.04

We blijven inzetten op kleinschalige recreatieve functies en we focussen op Waterboulevard en Blauwe Poort

4.05

We blijven inzetten op een stevige positionering van Laarbeek als Waterpoort van de Peel

4.06

We richten ons op de bestrijding van de verborgen armoede, in het bijzonder bij kinderen

4.07

Schulddienstverlening wordt verder doorontwikkeld

4.08

Er worden laagdrempelige voorzieningen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gericht op participatie

4.09

Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen

Wat gaan we daar voor doen?

4.01

We schenken extra aandacht aan onze bedrijventerreinen om de kansen voor (lokale) bedrijvigheid te vergroten

Dutch Technology Week

Planning

Organiseren van een Hotspot waarbij bedrijven uit de regio zich gezamenlijk presenteren en mensen (vooral kinderen) warm willen maken voor techniek. Aan dit evenement doen meer dan 50 bedrijven en een aantal onderwijsinstellingen mee. Vanuit de basisscholen, de Roefeldagen en Parkmanagement/ Ondernemersfonds worden kinderen gemotiveerd en gefaciliteerd om de DTW te bezoeken.
De Hotspot wordt roulerend georganiseerd in de regio. In 2020 zou de Hotspot in Beek en Donk zijn, onder andere bij Formula Air en Kusters Goumans. Vanwege corona is dit evenement uitgesteld naar 2021. Het budget uit 2020 blijft hiervoor beschikbaar.

06

-

2021

4.04

We blijven inzetten op kleinschalige recreatieve functies en we focussen op Waterboulevard en Blauwe Poort

Actualisatie beleid recreatie en toerisme

Planning

In 2021 wordt de actualisatie van het beleid van recreatie en toerisme verder opgepakt. Er wordt een handboek recreatie en toerisme gemaakt voor en met ondernemers. Dit lag wegens de Corona crisis tijdelijk stil.

03

-

2022

Actualisatie erfgoedbeleid

Planning

Het integrale erfgoedplan en het handhavings- en toezichtconcept worden in voorjaar 2021 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. De Erfgoedkaart wordt vertaald in het op te stellen Omgevingsplan.

12

-

2021

Visie 't Gulden land realiseren

Planning

De visie voor ’t Gulden Land is in 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. De gebiedsontwikkeling in ’t Gulden Land draagt sterk bij aan de positionering van Laarbeek als Waterpoort van de Peel. De planning van de uitvoering is afhankelijk van de zoektocht naar alternatieve financieringsmogelijkheden en het kunnen uitvoeren van deelprojecten binnen bestaande projecten. In 2021 worden twee deelprojecten in Laarbeek verder opgepakt in samenwerking met Waterschap Aa en Maas en gemeente Helmond: project natuur en recreatie in de kop van Aarle-Rixtel en project toegangspoorten en ontsluiting. Het ontwerp voor deze projecten is in 2021 gereed.

12

-

2021

4.06

We richten ons op de bestrijding van de verborgen armoede, in het bijzonder bij kinderen

Integrale schulddienstverlening: doorontwikkeling kindpakket

Planning

Het samen met partners (onder andere het onderwijs en de kledingbank) onderzoeken hoe het gebruik van het kindpakket kan worden vergroot ten behoeve van het in beeld krijgen van de ‘verborgen armoede’.

12

-

2021

Verbeteren vroegsignalering

Planning

Om ernstigere problemen te voorkomen, is het van groot belang schulden en tekenen van armoede al in een vroeg stadium te signaleren. We ontwikkelen een proces voor een nauwere samenwerking met werkgevers en het onderwijs, wat zich richt op vroegsignalering en vervolgens het vergroten van het zelfoplossend vermogen.

06

-

2021

4.07

Schulddienstverlening wordt verder doorontwikkeld

Sluitende keten schuldhulpverlening

Planning

Om ervoor te zorgen dat de keten van schuldhulpverlening (variërend van lichte financiële problemen tot en met een wettelijk schuldsaneringstraject) sluitend is, worden de momenteel ontbrekende/onvolledig ingeregelde schakels ingericht. Dat wil zetten dat het maatschappelijk werk erop wordt ingericht dat zij zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin in staat zijn om voor in de keten de benodigde hulp te kunnen verlenen in de vorm van budgetcoaching, budgetbegeleiding en budgetbeheer (niet technisch budgetbeheer want dat zit bij Kredietbank Nederland).
Verder wordt, ook in aansluiting op de in voorbereiding zijnde notitie jeugd, een plan ontwikkeld voor de doelgroep jongeren (met schulden). Dit is een doelgroep waar we specifieke aandacht aan moeten geven, zeker ook gezien de huidige (corona)situatie. Om te voorkomen dat zij in financiële problemen komen (begint al bij de voorlichting op de basisschool) en als ze financiële problemen/schulden hebben, hoe ze in beeld te krijgen en we ze een passend aanbod kunnen bieden.
Tenslotte gaan we in samenhang met de andere leefgebieden en in afstemming met het Sociaal Team Laarbeek in de voorlichtende sfeer een preventief aanbod ontwikkelen. Dit doen we aan de hand van life-events welke (mogelijk) leiden tot een veranderde financiële situatie. We gaan inwoners hier pro-actief over informeren.

11

-

2021

4.09

Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen

Betere samenwerking lokaal onderwijs en arbeidsmarkt

Planning

Het veld (lokaal onderwijs en lokale werkgevers) stelt een plan van aanpak op, waar wij als gemeente bij aansluiten.

10

-

2021

Deelname Laarbeek aan Peelmarketing

Planning

In 2019 is het perspectief Vrijetijdseconomie voor de Peel 2030 opgesteld in opdracht van het Innovatiehuis De Peel. Dit omdat de economische groei op gebied van vrijetijdseconomie in de Peel achter blijft. Het perspectief adviseert om gezamenlijke Peelmarketing te organiseren. Vanaf 2021 sluit Laarbeek samen met de andere Peelgemeentes aan bij het tweetalige digitale platform voor regio Eindhoven om zo de vindbaarheid van het aanbod te verhogen. Om te kunnen concurreren met de omliggende regio’s is het aanstellen van regiomarketeers noodzakelijk. Dit wordt in ‘lean-en mean’ organisatie vormgegeven, waarvan een groeimodel voor de financiële bijdrage van de sector deel uitmaakt. Er wordt een samenwerking voor 3 jaar tussen de Peelgemeentes aangegaan.

12

-

2023

Implementeren nieuwe wet inburgering

Planning

Op 1 juli treedt de nieuwe wet inburgering in werking, waarna uitwerking van de verschillende onderdelen in diverse werkgroepen plaats zal vinden. Daarnaast zal de pilot 'trajectregisseur' worden geëvalueerd.

06

-

2021

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43