Begroting 2021

Woon- en leefklimaat

Financiën

Rekening

Begroting

Meerjarenbegroting

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

7.613

8.123

7.916

7.870

7.776

7.781

Verkeer, wegen en water

2.313

2.562

2.659

2.714

2.762

2.808

Recreatieve Havens

5

18

5

5

5

5

Musea

18

21

21

21

21

21

Cultureel erfgoed

68

93

86

86

86

86

Media

361

414

424

383

308

308

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.768

2.413

2.244

2.244

2.214

2.224

Milieubeheer

1.132

1.215

1.392

1.407

1.370

1.368

Ruimtelijke Ordening

676

1.108

809

734

734

684

Wonen en bouwen

272

278

278

278

278

278

Baten

-1.204

-1.072

-1.053

-1.067

-1.083

-1.033

Verkeer, wegen en water

-102

-45

-88

-88

-88

-88

Recreatieve Havens

-1

Musea

Cultureel erfgoed

-32

-8

-8

-8

-8

-8

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-71

-68

-58

-58

-58

-58

Milieubeheer

-1

-69

Ruimtelijke Ordening

-414

-96

-96

-97

-97

-98

Wonen en bouwen

-583

-786

-802

-816

-831

-781

Saldo van baten en lasten

6.409

7.051

6.863

6.803

6.693

6.748

Stortingen in reserves

604

610

540

540

540

540

Onttrekkingen aan reserves

-1.678

-1.587

-589

-589

-589

-589

Resultaat

5.335

6.073

6.814

6.753

6.644

6.698

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de begrotingssaldi weer.

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Primitieve begroting 2020-2023

6.190

6.249

6.255

6.313

Adm.corr. BGW kredieten wegen ivm onjuiste mutatie in LIAS

-41

-41

-41

-41

Uitvoeringsprogramma & vervangingsinvesteringen wegen 2020

41

41

41

41

1e Tussenrapportage 2020

1

-40

-40

-40

Startpositie Meerjarenbegroting 2021-2024

6.191

6.208

6.215

6.272

Nieuw beleid

-336

-270

-270

-270

Bestaand beleid

-192

-182

-142

-142

Dekkingsplan

0

0

75

75

Loon- & prijsontwikkeling

-31

-31

-31

-31

Kapitaallasten

162

164

164

168

Overige mutaties

-227

-227

-227

-227

Saldo Meerjarenbegroting 2021-2024

-6.814

-6.753

-6.644

-6.698

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43