Begroting 2021

Woon- en leefklimaat

Speerpunten

Wat willen we bereiken?

3.01

Wij stemmen woningbouw af op de (demografische) vraag naar woningen op zowel de lange als korte termijn

3.02

Wij hanteren het uitgangspunt van een evenredige verdeling van woningen over de kernen en de komende periode geven wij daarom prioriteit aan woningbouw in de kernen Aarle-Rixtel en Lieshout

3.03

Ter behoud van het dorpse karakter worden niet alle open plekken bebouwd

3.04

Naast uit- en inbreiding richten we ons ook op herbestemming en –structurering van bestaande bebouwde gebieden en gebouwen

3.05

Er worden (nieuwe) afspraken gemaakt over het beheer- en onderhoudsniveau van de openbare ruimte

3.06

We voeren een krachtige proactieve lobby gericht op bereikbaarheid en een aanvaardbaar verkeersniveau ten behoeve van de leefbaarheid (volgens Ladder van Verdaas)

3.07

Wij stellen een visie op voor het buitengebied

3.08

Wij gaan op zoek naar kansen en nieuwe economische dragers voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen

3.09

We zetten onverminderd in op duurzaamheid en brengen focus aan in concrete duurzaamheidsdoelstellingen en tegelijkertijd verankeren we duurzaamheid in alle beleidsonderwerpen

3.10

We zetten in op het versterken van de natuur en landschap van Laarbeek

3.11

Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen

Wat gaan we daar voor doen?

3.02

Wij hanteren het uitgangspunt van een evenredige verdeling van woningen over de kernen en de komende periode geven wij daarom prioriteit aan woningbouw in de kernen Aarle-Rixtel en Lieshout

Gebiedsontwikkeling De Klokkengieterij (Aarle-Rixtel)

Planning

Het plangebied wordt bouwrijp gemaakt, de bodemsanering uitgevoerd en de ontwikkelaar/investeerder en gemeente leggen de afspraken vast in een samenwerkingsovereenkomst.

07

-

2021

Gebiedsontwikkeling Mimosaplantsoen (Aarle-Rixtel)

Planning

Na de bouwvak 2020 wordt het bouwrijp maken door ontwikkelaar BurgtBouw gestart, waarna de 13 woningen in 2021 worden gebouwd en opgeleverd. De gemeente ziet toe op een technisch juiste uitvoering van het bouwrijpmaken. Zonder een gemeentelijk akkoord wordt de openbare ruimte t.z.t. door de gemeente niet overgenomen.

12

-

2021

Herontwikkeling De Heuvel (Lieshout)

Planning

In het voorjaar van 2021 starten we met de bestemmingsplanprocedure die gaat leiden tot centrumherontwikkeling van het gebied ‘de Heuvel’ in Lieshout. Dit plan wordt gebaseerd op een uitgewerkte visie die is samengesteld in overleg met een aantal belangengroepen (dorpsraad, LIMO, heemkundevereniging en direct aanwonenden).

12

-

2023

3.04

Naast uit- en inbreiding richten we ons ook op herbestemming en –structurering van bestaande bebouwde gebieden en gebouwen

Cultuurhistorische waardevolle panden

Planning

Er wordt beleid ontwikkeld zodat met betrekking tot cultuurhistorische waardevolle panden in het buitengebied afwegingen kunnen worden gemaakt. De globale beleidslijnen worden meegenomen in de Omgevingsvisie buitengebied. De objectgerichte uitwerking hiervan wordt opgenomen in het toekomstige Omgevingsplan voor Laarbeek.

12

-

2022

Pilot ‘Omgevingsplan centrum Aarle-Rixtel’

Planning

Het jaar 2021 staat in teken van leren en kennis opdoen over het opstellen en vaststellen van een omgevingsplan met bestuur, ambtenaren en stakeholders. De inventarisatie van kaders, wensen en ambities voor het centrum van Aarle-Rixtel worden tevens vertaald naar een omgevingsplan in 2021.

06

-

2022

3.06

We voeren een krachtige proactieve lobby gericht op bereikbaarheid en een aanvaardbaar verkeersniveau ten behoeve van de leefbaarheid (volgens Ladder van Verdaas)

Bereikbaarheid en aanvaardbaar verkeersniveau ten behoeve van de leefbaarheid

Planning

Op basis van de op te leveren planstudie Beekse Brug wordt een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd voor de uitvoering.  Als er een besluit wordt genomen om het eventueel zonder MER procedure te doen, zal de looptijd mogelijk korter kunnen zijn. De bedoeling is dat we in 2021 een voorkeursvariant vaststellen voor het plan bij de Beekse brug.

06

-

2021

Inpassingsplan N279

Planning

In het kader van de vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten sluiten we uitvoeringsovereenkomsten met de provincie af.    
In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt voor de gemeentelijke bijdrage aan het project. Ook worden afspraken gemaakt over grenzen van beheer en onderhoud, dat dan via een kredietaanvraag bij de raad komt.

10

-

2021

Wegnemen knelpunten

Planning

In overleg met verkeerswerkgroepen zullen knelpunten van beperkte omvang worden weggenomen.

12

-

2021

3.07

Wij stellen een visie op voor het buitengebied

Omgevingsvisie

Planning

In het vierde kwartaal van 2020 wordt een conceptversie van de Omgevingsvisie voorgelegd aan de raad, omliggende gemeenten en bestuurlijke partners (Waterschap, provincie, Veiligheidsregio). De definitieve besluitvorming in de gemeenteraad is voorzien in het eerste kwartaal van 2021.

03

-

2021

Omgevingsvisie voor bebouwde kommen

Planning

De aanstaande Omgevingswet - die waarschijnlijk in werking treedt op 1 januari 2022 - schrijft voor dat gemeenten in 2024 beschikken over een Omgevingsvisie voor het gehele grondgebied. De gemeenteraad heeft in verband met de actuele uitdagingen, prioriteit gegeven aan een omgevingsvisie voor het buitengebied. Deze visie zal in 2020 worden opgeleverd. Maar de gemeente dient dus ook een omgevingsvisie te schrijven voor de vier bebouwde kommen waarin andere ruimtelijke thema's een rol spelen dan in het buitengebied. De gemeente start daarom in 2021 met het schrijven van een omgevingsvisie voor de kommen. Laarbeek zal in 2022 over dit belangrijk richtinggevend document beschikken, twee jaar eerder dan voorgeschreven.

06

-

2022

3.09

We zetten onverminderd in op duurzaamheid en brengen focus aan in concrete duurzaamheidsdoelstellingen en tegelijkertijd verankeren we duurzaamheid in alle beleidsonderwerpen

Duurzaamheidsagenda: duurzaam grondstoffengebruik

Planning

Geplande activiteiten voor 2021 zijn onder andere het organiseren van een actie ‘plasticvrij’, deelname aan de zwerfvuildag, zwerfvuilacties bij evenementen, en een duurzaamheidscafé over circulaire economie.

12

-

2021

Duurzaamheidsagenda: duurzaam ondernemen

Planning

Binnen het thema duurzaam ondernemen worden jaarlijks acties/projecten opgestart. Deze kunnen van jaar tot jaar variëren. Gedacht kan worden aan het organiseren van een thematisch duurzaamheidscafé, een duurzaamheidsmarkt of het positief in beeld brengen van duurzame bedrijven. Via de duurzaamheidsagenda worden samen met de raad de keuzes gemaakt en de prioriteiten gesteld.

12

-

2021

Duurzaamheidsagenda: duurzame leefomgeving

Planning

Binnen het thema duurzame leefomgeving worden jaarlijks acties/projecten opgestart. Deze kunnen van jaar tot jaar variëren. Gedacht kan worden aan het organiseren van een thematisch duurzaamheidscafé, acties in het kader van Operatie Steenbreek, de aanleg van nieuw bos, het vergroten van boomspiegels of het vergroenen van schoolpleinen. Via de duurzaamheidsagenda worden samen met de raad de keuzes gemaakt en de prioriteiten gesteld.

12

-

2021

Klimaatadaptatie

Planning

Vaststellen van een beleidsplan waarin het klimaatbestendig en waterrobuust handelen van de gemeente Laarbeek wordt verankerd, op basis van de oplossingsrichtingen die volgen uit in 2020 te voeren klimaatdialogen.

12

-

2021

Transitievisie Warmte

Planning

We stellen een Transitievisie Warmte op die uiterlijk in december 2021 is vastgesteld door de raad. Dit is een verplichte opgave vanuit het Rijk. Deze visie geeft per wijk weer wanneer de wijk aardgasvrij wordt en welke alternatieve warmtevoorziening wordt voorzien. Voor de wijken die al voor 2030 aardgasvrij worden, wordt daarnaast een wijkuitvoeringsplan opgesteld met details over de techniek, financiële consequenties en participatiemogelijkheden voor de inwoners.

12

-

2021

Waterberging en groen Oranjelaan

Planning

We realiseren een waterberging in het groengebied langs de Oranjelaan in Beek en Donk. Dit combineren we met een herinrichting van deze hoofdgroenstructuur. Water afkomstig van bedrijventerrein Beekerheide kan duurzaam worden geborgen en we verhogen de biodiversiteit en kwaliteit van de leefomgeving. Met diverse betrokkenen maken we een plan dat in 2021 uitgevoerd wordt.

12

-

2021

3.10

We zetten in op het versterken van de natuur en landschap van Laarbeek

Ecologische verbinding Heieindse Loop en Mariahoutse bossen

Planning

We verkennen de mogelijkheden en kansen voor een natte ecologische verbinding langs de Heieindse Loop en de zuidrand van de Mariahoutse bossen (richting Torreven). Indien mogelijk verwerven we de noodzakelijke gronden of proberen die door ruiling te verkrijgen. Vervolgens gaan we over tot planvorming en realisatie. Waterschap Aa en Maas wordt hier ook bij betrokken zodat eventuele kansen voor waterberging en/of verdrogingsbestrijding hier ook bij betrokken worden.

12

-

2021

Ecologische verbinding Mariahoutse bossen en Het Geregt

Planning

We verkennen de mogelijkheden en kansen voor een ecologische verbinding tussen de Mariahoutse bossen en Het Geregt (Meijerijstad). Indien mogelijk verwerven we de noodzakelijke gronden of proberen die door ruiling te verkrijgen. Vervolgens gaan we over tot planvorming en realisatie.

12

-

2021

Plan van aanpak invoering Omgevingswet

Planning

Continuering van de implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, implementatie van nieuwe taken in het kader van de Omgevingswet, het vastleggen en oefenen met de nieuwe werkprocessen in het kader van de Omgevingswet, het maken van keuzes met betrekking tot het in stand houden van regels en verordeningen met betrekking tot de fysieke leefomgeving.

12

-

2021

Realisatie geboortebos

Planning

Een nieuw opgerichte stichting wil komen tot realisatie van een geboortebos conform een eerdere motie van de raad. We stellen hiervoor grond beschikbaar en faciliteren de stichting bij de opstart van het initiatief. Vervolgens exploiteert de stichting het geboortebos onafhankelijk van de gemeente.

04

-

2021

Van Gogh Nationaal Park

Planning

In 2019-2020 heeft Laarbeek deelgenomen aan de voorbereiding tot het verkrijgen van de status van Van Gogh Nationaal Park. Laarbeek is gevraagd om vanaf 2021 deel te aan het Van Gogh Nationaal park, een samenwerking van een veertigtal partijen: gemeentes, waterschappen en maatschappelijke organisaties. Van Gogh Nationaal Park zal fungeren als vliegwiel voor ruimtelijk opgaves, zoals duurzame energieontwikkeling. Hierbij is oog voor het behouden en versterken van het Brabantse landschap, dat op talrijke schilderijen van Van Gogh terug te vinden is. Daarnaast versterkt de titel Nationaal Park de toeristische aantrekkingskracht van Laarbeek.

12

-

2023

3.11

Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen

Bewustwordingsproces rondom wonen

Planning

Het inzetten van een bewustwordingsproces is erg belangrijk zodat mensen eerder rekening houden met het aanpassen van woningen i.v.m. ouder worden. Keuze optie zou ook kunnen zijn, verhuizen waardoor er een betere doorstroming kan ontstaan. Het inzetten en bouwen van levensloopbestendige woningen zou daarbij een stap in de goede richting zijn.

12

-

2021

Herinrichting Piet van Thielplein

Planning

Er is een gedragen ontwerp voor de herinrichting van de oostzijde van het Piet van Thielplein in Beek en Donk. (openstaand beleidsvoornemen 2018)

04

-

2021

Opheffen parkeerknelpunten zuidzijde Lieshout

Planning

In januari 2019 is een parkeerstudie uitgevoerd voor het centrum van Lieshout. Hieruit is gebleken dat aan de zuidzijde van de Heuvel (zijde Brouwerscafé) aantoonbaar onvoldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn om aan de behoefte te kunnen voldoen.

10

-

2021

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43