Begroting 2021

Veiligheid

Financiën

Rekening

Begroting

Meerjarenbegroting

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

1.658

1.824

1.812

1.812

1.812

1.812

Crisisbeheersing en Brandweer

1.242

1.331

1.355

1.355

1.355

1.355

Openbare orde en Veiligheid

416

493

456

456

456

456

Begraafplaatsen

Baten

-76

-108

-111

-111

-111

-112

Crisisbeheersing en Brandweer

-61

-81

-83

-83

-83

-83

Openbare orde en Veiligheid

-15

-27

-27

-28

-28

-28

Saldo van baten en lasten

1.583

1.716

1.701

1.701

1.700

1.700

Stortingen in reserves

45

Onttrekkingen aan reserves

Resultaat

1.628

1.716

1.701

1.701

1.700

1.700

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de begrotingssaldi weer.

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Primitieve begroting 2020-2023

1.703

1.702

1.702

1.702

1e Tussenrapportage 2020

13

13

13

13

Kadernota 2021

5

5

5

5

Startpositie Meerjarenbegroting 2021-2024

1.721

1.721

1.720

1.720

Nieuw beleid

-23

-23

-23

-23

Bestaand beleid

-28

-28

-28

-28

Loon- & prijsontwikkeling

-2

-2

-2

-2

Kapitaallasten

14

14

14

14

Overige mutaties

59

59

59

59

Saldo Meerjarenbegroting 2021-2024

-1.701

-1.701

-1.700

-1.700

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43