Begroting 2021

Burger en bestuur

Financiën

Rekening

Begroting

Meerjarenbegroting

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

6.256

5.952

5.973

5.975

5.973

5.970

Bestuur

2.542

1.500

1.607

1.605

1.603

1.600

Burgerzaken

596

636

631

631

631

631

Riolering

1.248

1.681

1.650

1.653

1.653

1.653

Afval

1.871

2.135

2.086

2.086

2.086

2.086

Baten

-4.087

-5.259

-5.240

-5.244

-5.245

-5.246

Bestuur

-58

-31

-31

-31

-31

Burgerzaken

-251

-217

-236

-237

-237

-238

Riolering

-1.953

-2.509

-2.489

-2.492

-2.492

-2.492

Afval

-1.826

-2.533

-2.485

-2.485

-2.485

-2.485

Saldo van baten en lasten

2.169

692

733

730

728

725

Stortingen in reserves

15

Onttrekkingen aan reserves

-491

-16

-1

-1

-1

-1

Resultaat

1.693

676

732

729

726

723

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de begrotingssaldi weer.

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Primitieve begroting 2020-2023

619

624

625

623

1e Tussenrapportage 2020

46

46

46

46

Kadernota 2021

11

11

11

11

Startpositie Meerjarenbegroting 2021-2024

676

682

683

680

Bestaand beleid

-20

-11

-7

-9

Gemeentefonds

-4

-4

-4

-4

Dekkingsplan

-41

-41

-41

-41

Loon- & prijsontwikkeling

-53

-53

-53

-53

Kapitaallasten

87

87

87

89

Overige mutaties

-25

-25

-25

-25

Saldo Meerjarenbegroting 2021-2024

-732

-729

-726

-723

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43