Begroting 2021

Burger en bestuur

Speerpunten

Wat willen we bereiken?

1.01

Lokale bestuurlijke samenwerking continu met elkaar bespreken en minimaal 2 maal per jaar evalueren

1.02

We gaan op zoek naar en laten ons inspireren door andere vormen om ons democratisch proces te verbeteren

1.03

We nemen graag een proactieve rol in regionale netwerken en kijken over de bestaande regiogrenzen heen om gemeentelijke en regionale belangen te behartigen en kansen te benutten

1.04

Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen

Wat gaan we daar voor doen?

1.02

We gaan op zoek naar en laten ons inspireren door andere vormen om ons democratisch proces te verbeteren

Inwonerparticipatie

Planning

•   De ‘Laarbeek methode’ meer handen en voeten geven.
•   Goede voorbeelden in Nederland onderzoeken.
•   Bepalen, voor zover dit nog niet is gebeurd, bij welke vraagstukken het betrekken van burgers toegevoegde waarde heeft en hoe dat dan het beste vorm kan worden gegeven.
•   Jaarlijks verzorgen van de cursus 'Politiek Actief' door de gemeente om burgers te boeien voor en binden aan het openbaar bestuur en de participatie van inwoners daarmee te vergroten.

06

-

2021

1.03

We nemen graag een proactieve rol in regionale netwerken en kijken over de bestaande regiogrenzen heen om gemeentelijke en regionale belangen te behartigen en kansen te benutten

Samenwerkingsagenda Laarbeek

Planning

We stellen een samenwerkingsagenda van Laarbeek vast waardoor gemeenteraadsleden overzicht krijgen op de samenwerkingsverbanden en inzicht krijgen in de doelen en de resultaten van die verbanden. Bedoeling is om zicht te krijgen op de samenwerkingsagenda en lijnen uit te zetten en doelen te formuleren (herijking) die voor het college input vormen om te komen tot aanscherping en bijstelling van de samenwerkingsagenda.

05

-

2021

1.04

Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen

Verbeteren dienstverlening

Planning

We willen onze rol als goede dienstverlener doorontwikkelen en daarmee verder handen en voeten geven aan het dienstverleningsconcept. Daarbij gaan we onderzoeken waar de behoefte van onze klanten ligt. Dat gaan we doen door klantreizen te maken op 3 complete processen. Zodoende ervaren we op welke punten we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Op deze manier werken we aan een klantgedreven dienstverlening.
In de bedrijfsvoering gaan we nog meer sturen op de servicenormen. De resultaten gaan we monitoren in een bereikbaarheidsonderzoek en een kwalitatieve enquête. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor vervolgtrajecten. Zo blijft het verbeteren van onze dienstverlening een continue proces. Het project 'duidelijke taal' zullen we voort blijven zetten. Dit zal in 2021 gaan blijken uit zowel duidelijke taal in brieven en e-mails maar ook uit de beleidsadviezen. De website is al grotendeels in duidelijke taal geschreven.

12

-

2021

Vergaderstructuur

Planning

Bepalen welke vergaderstructuur het best beantwoordt aan de wens:
-  tot een duidelijker onderscheid tussen de fasen beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.
- om inwoners meer betrekken.
- om mensen met kennis uit de achterban meer te betrekken.

03

-

2021

Verkennen digitaal vergaderen

Planning

Bepalen in welke situaties digitaal vergaderen gewenst/noodzakelijk is.
Bepalen welke vergadertool wordt ingezet.
Bepalen welke afspraken gelden bij digitaal vergaderen en deze vastleggen in reglement van orde.

04

-

2021

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43