Begroting 2021

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

Financiën

Rekening

Begroting

Meerjarenbegroting

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

15.769

17.000

16.338

16.565

16.576

16.662

Onderwijshuisvesting

626

791

474

474

474

474

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

749

789

958

958

958

958

Sportbeleid en activering

221

265

240

240

240

240

Sportaccommodaties

952

948

907

884

883

869

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

200

208

209

209

209

209

Samenkracht en burgerparticipatie

2.502

3.047

2.850

2.889

2.801

2.801

Wijkteams

2.201

2.277

1.608

1.819

1.919

2.019

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

563

569

616

616

616

616

Maatwerkdienstverlening 18+

2.777

2.984

3.268

3.268

3.268

3.268

Maatwerkdienstverlening 18-

92

93

96

96

96

96

Geëscaleerde zorg 18-

4.098

4.193

4.296

4.296

4.296

4.296

Volksgezondheid

790

837

816

816

816

816

Baten

-1.134

-1.201

-753

-753

-753

-753

Onderwijshuisvesting

-396

-462

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-160

-158

-158

-158

-158

-158

Sportbeleid en activering

-57

-20

-20

-20

-20

-20

Sportaccommodaties

-205

-207

-213

-213

-213

-213

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-1

-13

-13

-13

-13

Samenkracht en burgerparticipatie

-226

-260

-255

-255

-255

-255

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-89

-93

-93

-93

-93

-93

Maatwerkdienstverlening 18+

Saldo van baten en lasten

14.635

15.799

15.584

15.812

15.823

15.909

Stortingen in reserves

277

290

24

24

24

24

Onttrekkingen aan reserves

-525

-664

-559

-559

-559

-559

Resultaat

14.387

15.426

15.049

15.276

15.287

15.373

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de begrotingssaldi weer.

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Primitieve begroting 2020-2023

15.297

15.301

15.301

15.301

1e Tussenrapportage 2020

313

348

355

355

Kadernota 2021

241

229

209

209

Krediet aanpassing kleed- en doucheaccommodatie Sportpark Mariahout

5

5

5

5

Startpositie Meerjarenbegroting 2021-2024

15.856

15.883

15.870

15.870

Nieuw beleid

-25

-10

-10

-10

Bestaand beleid

753

515

415

315

Dekkingsplan

0

0

75

75

Loon- & prijsontwikkeling

-66

-66

-66

-66

Kapitaallasten

195

219

219

233

Overige mutaties

-51

-51

-51

-51

Saldo Meerjarenbegroting 2021-2024

-15.049

-15.276

-15.287

-15.373

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43