Begroting 2021

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

Speerpunten

Wat willen we bereiken?

5.01

Toewerken naar een sociaal domein zonder schotten met minder regels, met als doelstelling goede zorg betaalbaar te houden; hierbij de inbreng van zorggebruikers periodiek monitoren en ons op basis daarvan te richten op preventie

5.02

We zetten ons in voor een eenzaamheidsaanpak (voor jong en oud)

5.03

We blijven inzetten op een bredere kijk op gezondheid

5.04

Bij de inrichting van openbare voorzieningen en openbare ruimte wordt rekening gehouden met mensen met een mentale of fysieke beperking

5.05

We willen overbelasting van mantelzorgers voorkomen

5.06

We willen de participatie van jeugd bevorderen

5.07

We zorgen ervoor dat accommodaties op orde blijven

5.08

Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen

Wat gaan we daar voor doen?

5.01

Toewerken naar een sociaal domein zonder schotten met minder regels, met als doelstelling goede zorg betaalbaar te houden; hierbij de inbreng van zorggebruikers periodiek monitoren en ons op basis daarvan te richten op preventie

Bevorderen integraliteit

Planning

Onder regie van de gemeenten stellen gesubsidieerde instellingen gezamenlijke werkplannen op, daarbij trekken de organisaties samen op als initiatiefnemer en uitvoerder. Het eerste werkplan wordt opgesteld voor 2020-2021. Het realiseren van een huiskamer in de gemeenschapshuizen kan bijvoorbeeld invulling geven aan het thema ‘verbeteren vroegsignalering’.

12

-

2021

Invulling sociaal team Laarbeek

Planning

Voor het inzetten van de goedkoopst adequate ondersteuning en het meer beheersbaar krijgen van de kosten in het sociaal domein heeft het sociaal team Laarbeek een cruciale rol. Om de effectiviteit nog verder te vergroten, onderzoeken we (met de regie vanuit de gemeente) of er wijzigingen in het sociaal team Laarbeek nodig zijn, zowel kwantitatief (hoeveelheid formatie) als kwalitatief (welke expertises wenselijk). Daarbij worden ook de effecten op het voorliggend veld (welzijn) meegenomen.

11

-

2021

Meer inzicht in aantallen en aard van interventies

Planning

Ontwikkelen van een monitor Sociaal Domein om meer zicht op data te krijgen, waarbij diverse data uit verschillende bronnen aan elkaar gekoppeld worden. Dat moet in de toekomst meer mogelijkheden geven tot meer datagedreven werken.

12

-

2021

Signalen onrechtmatige zorg

Planning

In 2021 heeft de GR Peelgemeenten een proces geregeld, waarin signalen over de kwaliteit en rechtmatigheid van zorginzet actief opgehaald, samengebracht en opgepakt worden. Het Sociaal Team Laarbeek geeft signalen van onrechtmatige zorg door aanbieders actief door aan de GR Peelgemeenten.

12

-

2021

Versterken en goed toegankelijk maken van het lokaal aanbod: Kansrijke start

Planning

Met ondersteuning van het landelijke programma ‘Kansrijke start’ gaan we een lokale coalitie Kansrijke Start vormen om de samenwerkingsafspraken te versterken tussen betrokken organisaties uit het medisch en sociaal domein die een rol hebben in het bieden van extra ondersteuning voor kwetsbare gezinnen rondom bewust zwanger worden, een gezonde zwangerschap en veilig ouderschap.

12

-

2021

Vervolg Pilot huisartsen

Planning

In 2021 eindigt de pilot ‘Samenwerking huisartsen’. In 2021 wordt een besluit genomen over het vervolg. Daarvoor vindt eerst een evaluatie plaats.

06

-

2021

5.03

We blijven inzetten op een bredere kijk op gezondheid

Inzicht in medicijngebruik in het water en de relatie met gezondheid

Planning

Zorgkosten lopen op door te veel voorgeschreven medicijnen. Rioolzuivering wordt lastiger door de hoeveelheid doorgespoelde medicijnresten. In 2021 onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om medicijnresten in water terug te dringen, bijvoorbeeld door in te zetten op specifiekere uitgifte van medicijnen door apotheken. Ook wordt onderzocht welke relatie gezondheid bevorderende interventies hebben op de medicijnresten in water (a.d.h.v. wijkwatermetingen door het waterschap Aa en Maas).

12

-

2021

Uitvoeren Plan van Aanpak ‘normaliseren’

Planning

Ons streven is dat mensen meer vertrouwen op hun eigen mogelijkheden, meer gebruik maken van hun eigen kracht en (met hulp) hun zelfredzaamheid vergroten en er minder beroep gedaan wordt op de gemeente om daarin te ondersteunen. En wanneer ze ondersteuning nodig hebben dit eerst zoeken in hun omgeving of bij bijvoorbeeld een vereniging. Hiermee vergroten we het beroep op algemene voorzieningen en verlagen we het beroep op geïndiceerde specialistische inzet. We stellen hiervoor een communicatieplan op dat zich richt op inwoners, vindplaatsen als bijvoorbeeld onderwijs en jeugdgezondheidszorg, voorliggend veld (vrijwilligers en professionele organisaties).

12

-

2021

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43